• Forside
 • Scrum-metoden og laboratorier
 • Om Sundhedsstrategisk Ledelse
 • Presse
 • Formål

   

  Formålet med Sundhedsstrategisk Ledelse er

  - at udvikle, afprøve og formidle modeller for sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen, og dermed definere karakteristika for velfærdsledelse inden for sundhedsområdet.

  - gennem relationsdannelsen og det konkrete arbejde i laboratorierne at udvikle sundhedsstrategiske ledere, som skaber og forankrer konkrete modeller for bedre samarbejde, koordination og decideret opgaveoverdragelse parterne imellem.

   

  Udviklingen af Sundhedsstrategisk Ledelse kræver:

   Fælles strategisk forståelse af det nære sundhedsvæsen
   Hos ledermålgruppen skal der skabes en fælles forståelse af, hvilke udfordringer, målgrupper, strategiske effektmål samt organisatoriske muligheder, som udviklingen af det nære sundhedsvæsen skal adressere og tage højde for.

  1. Ledelsesrum for udvikling og afprøvning af nye samarbejdsformer
   Sundhedsstrategisk Ledelse gennemfører laboratorier, som gør det muligt at udvikle, afprøve og lære af nye modeller for samarbejde og opgaveoverdragelse parterne imellem.
  2. Samarbejde om ledelse af det nære sundhedsvæsen
   Med afsæt i det eksisterende klyngesamarbejde er der etableret en styregruppe for Sundhedsstrategisk Ledelse bestående af en praksiskoordinator/repræsentant for praktiserende læger, hospitalsledelsen og direktører og fagchefer på ældre-, social- og sundhedsområdet fra kommunerne. Laboratoriegrupperne sammensættes af fortrinsvis ledere fra hospital og kommuner og af praktiserende læger. Scrum-masternetværk fra alle fem organisationer understøtter laboratoriearbejdet i det enkelte laboratorium og sikrer videndeling mellem laboratorierne.
  3. Relationerne og den proaktive netværkstænkning er afgørende for kvaliteten af de beslutninger, der træffes i samarbejdet.

  Samarbejdet med de praktiserende læger fordrer:

  Fælles ansvar for at skabe mest mulig sundhed for pengene.

  Udviklingen at det nære sundhedsvæsen kræver, at vi er sammen om at skabe mere og bedre sundhed - kommunerne, regionen og praktiserende læger.

  Et sammenhængende og trygt patientforløb

  Et borgerforløb der skal lykkes optimalt kræver aktiv og forpligtende deltagelse fra de praktiserende læger. De er det "første ben" i behandlingsforløbet og bør være en væsentlig aktør i at skabe tryghed for borgeren.

  Respekt for kerneopgaver og rammevilkår

  Da vi videns- og opgavemæssigt i stigende grad supplerer hinanden kræver det, at der udvises respekt for de "tre bens" individuelle vilkår. Særligt for de praktiserende læger er der hensynet til deres organisering som individuelle private virksomheder med eget indtægtsgrundlag.

  Sundhedsstrategisk ledelse har fokus på at samarbejdet skal bidrage til faglig udvikling i alle "tre ben", så løsningen af kerneopgaverne understøttes optimalt.

  1. Sitemap
  2. Tilgængelighed
  3. Log ind